Nivell Publicitari

caca|eneneses
93 451 79 61

Politica de qualitat i ambiental

NIVELL PUBLICITARI enfoca el SIG de Qualitat i Medi Ambient com una manera d’organitzar la seva vida empresarial, fonamentant-lo en uns pilars bàsics com són la Qualitat del seu Servei i el respecte cap al medi ambient, tot això com a fruit de la millora contínua i la incessant recerca de la cooperació i satisfacció de proveïdors i clients.

En NIVELL PUBLICITARI ens comprometem a:

- Establir i mantenir un SIG eficaç, de manera que la Política sigui adequada al propòsit de l’organització, sent revisada per la seva contínua millora.

- Satisfer als nostres clients mitjançant solucions que s’anticipin a les seves expectatives, entenent la seva fidelitat un objectiu prioritari.

Ripollet, 22 gener 2015.

- Complir amb la legislació vigent a més d’altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb els seus impactes ambientals.

- Avaluar i conèixer tots els impactes ambientals derivats de les nostres activitats i minimitzar la generació de residus, fomentant la prevenció de la contaminació a través de formació i mitjans als nostres empleats perquè col·laborin activament.

- Establir els objectius i metes del SIG i millorar contínuament la seva eficàcia, mitjançant seguiment i revisions periòdiques.

- Treballar sota el lema fer les coses bé a la primera fomentant la millora contínua en l’organització.

- Difondre aquesta política entre totes les parts implicades.

- Incrementar contínuament el nostre compromís amb les preocupacions socials i ambientals dels nostres grups d’interès, realitzant patrocinis ia través del diàleg, l’ètica i la màxima transparència, amb l’objectiu últim de generar valor per a tots els grups d’interès de l’organització i millorar la contribució al desenvolupament sostenible.

La Direcció de NIVELL publicitari assegura que aquesta política és coneguda per tot el personal de l’organització, a més de proveïdors i col·laboradors, podent ser consultada per qualsevol persona aliena a aquesta organització mitjançant la nostra pàgina web (www.nivellpublicitari.com).

Ripollet, 22 gener 2015.